About

Sri Sri Ravishankar Vidya Mandir Godhavi Gam
At Bopal Manipur Road, Godhavi, Ahmedabad-382115, Gujarat, India

Email: principal.ssrvm@gmail.com

Board Line: +91-9327513738, +91-9327613730

Web: godhavi.ssrvm.org